Βυζάντιο: πολιτική σκέψη και η πρακτική της εφαρμογή στο ευρωπαϊκό διακρατικό πεδίο
– Η πολιτική σκέψη του πρωτοβυζαντινού στοχαστή και διπλωμάτη Πρίσκου Παννίτη,
– Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένα πολιτισμένο και έννομος πολιτεία
– Το κράτος, το οποίο αποκαλείται Βυζαντινή «κοσμοπολιτεία», είναι το κλειδί για τη χάραξη πολιτικών ικανών να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες για συγκρούσεις μεταξύ των εθνών-κρατών
– Μια σαφής περιγραφή του όρου «βυζαντινή κοσμοπολιτεία»
– Το Βυζάντιο ως «αρχιπέλαγος πόλεων»
– Το Βυζάντιο ως ένωση περιφερειακών πολιτικών οργάνων αυτοδιοίκησης (τα λεγόμενα συμβούλια των πόλεων)
– Τα όργανα αυτά αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής δομής, μιας κοσμοπολίτικης πολιτικής, υπό την εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης του του αυτοκράτορα
– Η απεικόνιση του Βυζαντίου ως μια συνομοσπονδιακή πολιτική δομή
– Ο αυτοκράτορας ως ηγέτης μιας συμμαχίας μεταξύ διαφορετικών «πόλεων» και όχι ως κυβερνήτης ενός συγκεντρωτικού κράτους που επιβάλλει ολοκληρωτικό έλεγχο στις περιφέρειες
– Η βυζαντινή κοσμοπολιτεία μπορούσε πράγματι να δημιουργήσει πολιτικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία οι πόλεις μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν ειρηνικά
– Τα σύγχρονα κράτη εμπνευσμένα από το βυζαντινό παράδειγμα (της κοσμοπολιτείας) θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη διακρατική σύγκρουση πιο αποτελεσματικά από το σημερινό φιλελεύθερο σύστημα της διεθνούς τάξης.