Ὁ Δρ. Μιχαήλ Θεοδοσιάδης εἶναι ἀκαδημαϊκὸς ἐρευνητὴς καὶ προσανατολίζεται στὸν τομέα τῆς Διεθνοῦς Πολιτικῆς Θεωρίας, τῶν Διεθνῶν Σχέσεων καὶ στὴν Ἱστορία τῆς Πολιτικῆς Σκέψης. Τὰ ἐρευνητικὰ καὶ διδακτικὰ του ἐνδιαφέροντα ἀφοροῦν: (Α) τὸν Φιλελευθερισμὸ (ὡς τάση τῶν Διεθνῶν Σχέσεων) καὶ τὴ θεωρία τοῦ Κοσμοπολιτισμοῦ. (Β) Στὴ συμβολὴ βυζαντινῶν παραδόσεων πολιτικῆς σκέψης (μὲ ἔμφαση σὲ ρεύματα βυζαντινοῦ κοσμοπολιτισμοῦ) στὴ διαμόρφωση συνθηκῶν εἰρήνης μεταξὺ ἐθνῶν-κρατῶν. (Γ) Στὴ συγκριτικὴ ἐξέταση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς δημοκρατίας καὶ τῆς σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ἐπιπλέον, ἐξετάζει τὸ διεθνὲς πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ τὴν πολιτικὴ φιλοσοφία ὑπὸ τὸ πρίσμα τόσο δυτικῶν προσεγγίσεων ὅσο καὶ μετα-αποικιακῶν ἁναλύσεων. Τέλος, ὁ Δρ. Θεοδοσιάδης συμμετέχει σὲ πρωτοβουλίες πολιτιστικῆς διπλωματίας. Συχνὰ συνδιαλέγεται μὲ τὸ ΝΑΤΟ ἀλλὰ καὶ ἐπίσημους διπλωμάτες σχετικὰ μὲ τὴ διαχείριση τῶν κρίσεων, τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιά, τὴ δημοκρατία, τὴ διακρατική εἰρήνη καὶ συνεργασία.

Ὁ Δρ. Θεοδοσιάδης ὁλοκλήρωσε τὸ διδακτορικὸ του στὴν Πολιτικὴ Θεωρία στὸ Goldsmiths (Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου). Εἶναι μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Σήμερα εἶναι Λέκτορας Βυζαντινῶν Σπουδῶν (μὲ ἔμφαση στὴν πολιτικὴ ἱδεολογία τοῦ Βυζαντίου, στὴν ἑξωτερικὴ Βυζαντινὴ πολιτικὴ καὶ διπλωματία) στὸ Καρόλειο Πανεπιστήμιο τῆς Πράγας. Εἶναι ἐπίσης ἐπιστημονικός σύμβουλος σὲ θέματα δημόσιας διπλωματίας στη Μέση Ανατολή, ἐπικεντρωμένος ἰδιαίτερα στὸ Κουρδικὸ Ἰράκ. Ἔχει συμβάλει: (1) στὸ ἄνοιγμα ἀκαδημαϊκῶν διαύλων ἐπικοινωνίας μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Ἰράκ. (2) Στὴ δημιουργία δικτύων διαπολιτισμικοῦ διαλόγου με μειονότητες καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ διαπολιτισμικὴ εἰρήνη καὶ συνεργασία. Ὁ Δρ. Θεοδοσιάδης ἔχει παρουσία στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἰρακινὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης.

Ὁ Δρ. Θεοδοσιάδης εἶναι ἐξωτερικός συντονιστὴς τοῦ οργανισμοῦ Study in Greece, καὶ ἔχει συμβάλει στὴ δημιουργία θερινῶν πανεπιστημιακῶν τμημάτων γιὰ τὴν ἀρχαία Ἐλλάδα (μὲ ἔμφαση στὴ δημοκρατία καὶ τὸν πόλεμο), τὴ Βυζαντινὴ αυτοκρατορία καὶ τὴν έξωτερικὴ της πολιτική. Ἔχει ἐπίσης δημοσιεύσει ἄρθρα σὲ διεθνή ακαδημαϊκὰ περιοδικὰ (Polis Revista, Mare Nostrum, Comparative Political Theory, Dia-noesis και Θεολογία). Ἔχει συνργαστεῖ μὲ τὰ ἀκόλουθα περιοδικά: ConstellationsReligionsSustainability, καὶ Histories. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐπιμελεῖται μιὰ μονογραφία γιὰ τὸν ἀρχαίο ἑλληνικὸ καὶ ἀμερικανικὸ ρεπουμπλικανισμό. Τέλος, συνεργάζεται μὲ τὸ ακαδημαϊκὸ περιοδικὸ Dia-noesis: a Journal of Philosophy (ρόλος: ἀρχισυντάκτης γιὰ τὸ εἰδικὸ τεῦχος: The Byzantine world and its cultural surroundings).

Back To Top