Ὁ Δρ Μιχαὴλ Θεοδοσιάδης εἶαι ἕλληνας ἐρευνητὴς στὸν τομέα τῆς Ἱστορίας τῶν Πολιτικῶν Ἰδεῶν, λέκτορας Πολιτικῆς Θεωρίας καὶ συντονιστὴς εὐρωπαϊκῶν συνεργασιῶν στό University of Kurdistan Hewlêr (UKH) – ἔνα ἀγγλόφωνο ἵδρυμα τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης στὴν περιοχὴ τοῦ Κουρδικοῦ Ἰράκ – καθὼς καὶ σὲ συνεδρία Λέκτορας Βυζαντινῆς Πολιτικῆς Σκέψης στό Καρόλειο Πανεπιστήμιο τῆς Πράγας (σὲ συνεργασία μὲ τὸν ὁργανισμὸ 4EU+ Alliance). Εἶναι ἐπίσης μεταδιδακτορικός ἐρευνητής στὸ Ἐθνικό καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), καθὼς καὶ ἐξωτερικὸς συντονιστὴς γιὰ τὸν ὀργανισμό Study in Greece. Τὰ ἐρευνητικὰ καὶ διδακτικὰ του ἐνδιαφέροντα ἐπικεντρώνονται: (Α) στὴ συγκριτική ἐξέταση τῆς αρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας τῶν ἀμερικανικῶν δημοκρατικῶν πολιτικῶν παραδόσεων, καί (Β) στὴ μελέτη τοῦ Βυζαντινοῦ κοσμοπολιτισμοῦ/οἰκουμενισμοῦ. Ἐπιπλέον, ὁ Δρ. Θεοδοσιάδης ἐξετάζει ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἑλληνικὴ διασπορὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Πολιτιστικὴ Διπλωματία. Συχνὰ συμβουλεύεται διπλωμάτες γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν πολιτισμό, τὴ δημοκρατία, τὴ διακρατικὴ εἰρήνη καὶ τὴ συνεργασία.

Ὁ Δρ. Θεοδοσιάδης ὁλοκλήρωσε τὸ διδακτορικὸ του στὴν Πολιτικὴ Θεωρία στὸ Goldsmiths (Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου). Εἶναι μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Μέσω του πόστου του στο Study in Greece, ἔχει συμβάλει σὲ προγράμματα γιὰ τὴ διεθνοποίηση τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων. Τὰ συγκεκριμένα προγράμματα ἐπικεντρώνονται στὸ σχεδιασμὸ μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τὰ ὁποῖα θὰ πιστοποιοῦνται ὰπὸ ἑλληνικὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα. Ἀναμένεται νὰ προσελκύσουν φοιτητὲς ὰπό τὴ Μέση Ανατολή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ χώρες τῆς Μεσογείου καὶ τῆς εὐρύτερης Ἀσίας, ὅπως ἡ Κίνα καὶ ἡ Ἰνδία. Ἔχει, ἐπίσης, συμβάλλει στὴ δημιουργία θερινῶν πανεπιστημιακῶν τμημάτων γιὰ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο καὶ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία.

Ὁ Δρ. Μιχαὴ Θεοδοσιάδης εἶναι ἐπιστημονικός σύμβουλος σὲ θέματα δημόσιας διπλωματίας στη Μέση Ανατολή, ἐπικεντρωμένος ἰδιαίτερα στὸ Κουρδικὸ Ἰράκ. Βοηθᾶ τὴ δημιουργία δικτύων διαπολιτισμικοῦ διαλόγου με μειονότητες καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ διαπολιτισμικὴ εἰρήνη καὶ συνεργασία. Ἔχει ἐπίσης δημοσιεύσει ἄρθρα σὲ διεθνή ακαδημαϊκὰ περιοδικὰ (Polis: Revista de Stiinte Politice, Mare Nostrum, Dia-noesis, Theologia, καὶ Religions). Ἔχει συνργαστεῖ μὲ τὰ ἀκόλουθα περιοδικά: ConstellationsReligions (ἀπὸ τὸ ὁποίο ἔλαβε τιμιτικὴ διάκριση 2022 Reviewer Outstanding Awards), καὶ Histories. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐπιμελεῖται μιὰ μονογραφία γιὰ τὸν ἀρχαίο ἑλληνικὸ καὶ ἀμερικανικὸ ρεπουμπλικανισμό, ἠ ὁποῖα ἀναμένεται νὰ ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸ Edinburgh University Press τὸ 2024. Τέλος, συνεργάζεται μὲ τὸ ακαδημαϊκὸ περιοδικὸ Dia-noesis: a Journal of Philosophy (ρόλος: ἀρχισυντάκτης γιὰ τὸ εἰδικὸ τεῦχος: The Byzantine world and its cultural surroundings).